Algemene Voorwaarden Regelzorg B.V.

1 Definities
1.1 Onder ‘Regelzorg ’ wordt verstaan: Regelzorg B.V., kantoorhoudende te (1966 NJ)
Heemskerk, aan de Engelandstraat 42, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 52884066, e-mailadres: info@regelzorg.nl.
1.2 Onder ‘website’ wordt verstaan: de website op www.regelzorg.nl, alwaar Regelzorg haar
producten/diensten aanbiedt.
1.3 Onder ‘cliënt’ wordt volstaan: voor wie door bemiddeling van Regelzorg een afspraak wordt gemaakt met een keuringsarts voor een medische keuring of rijbewijs keuring.
1.4 Onder ‘keuringsarts’ wordt verstaan: de arts die de rijbewijs- of medische keuring van de
cliënt uitvoert.

2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Regelzorg en de cliënt met betrekking tot het door de bemiddeling van Regelzorg tot stand brengen van afspraken voor rijbewijs- of medische keuringen. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk
uitgesloten.
2.2 Regelzorg zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De
persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor het maken van een afspraak voor de
keuring en de uitvoering daarvan, dan wel om bezoekers van de website op de hoogte te
houden van de nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen of producten middels een mailing via
het door hen opgegeven e-mailadres.

3 Offertes
3.1 Alle aanbiedingen van Regelzorg zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3.2 Indien Regelzorg ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of
opdrachtbevestiging een aanvang maakt met de uitvoering van haar werkzaamheden, dan
worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet
ondertekende offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van deze Algemene
Voorwaarden.
3.3 De op de website genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment van de
aanbieding. Voor het geval de prijs na de offerte of opdrachtbevestiging door welke oorzaak
dan ook is gestegen, behoudt Regelzorg zich het recht voor de kostprijsverhoging aan de
cliënt door te berekenen.

4 Totstandkoming van overeenkomsten
Regelzorg bemiddelt bij het maken van afspraken tussen de cliënt en de keuringsarts. De
overeenkomst komt aldus tot stand tussen de cliënt en de betreffende keuringsarts.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Regelzorg bemiddelt tussen de cliënt en de keuringsarts en is gerechtigd namens de
keuringsarts en de cliënt afspraken te maken, maar zij is niet verantwoordelijk en / of
aansprakelijk voor de afhandeling, wijziging, annulering en uitvoering ervan door de
keuringsarts of de cliënt.
5.2 Regelzorg is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingse-mail van of namens de keuringsarts. Regelzorg behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten. De cliënt of de keuringsarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of
telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de cliënt overgaan tot annulering van de gemaakte afspraak, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.
5.3 Voor de schade die de cliënt mocht lijden als gevolg van enige aan Regelzorg toerekenbare tekortkoming is Regelzorg niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid dan wel opzet aan de zijde van Regelzorg.
5.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Regelzorg voor schade te allen tijde beperkt tot
maximaal haar provisie over de via haar bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomst met
de keuringsarts. Regelzorg is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-,
vertraging- winst- of omzetschade van de cliënt of keuringsarts.

6 Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de via die website aangeboden
diensten en/of producten, berusten bij Regelzorg. Het is de cliënt of derden derhalve niet
toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord
(bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten), zonder voorafgaande
toestemming van Regelzorg

7 Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Regelzorg en de cliënt is het Nederlandse recht van
toepassing.

8 Cookies
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die volgens de Cookie wetgeving zijn toegestaan, zonder expliciete toestemming van u als bezoeker. Het gaat hierbij om de volgende cookies:

CMSSESSID1737a7c7
Deze cookie is alleen beschikbaar binnen het domein van deze website, heeft een sleutelwaarde van 32 letters en cijfers en vervalt op het moment dat u als bezoeker uw browser sluit. Deze Cookie word aangemaakt door het CMS systeem van deze website om het navigeren over deze website te vergemakkelijken.

RKASESSID

Deze cookie is alleen beschikbaar binnen het domein van deze website, heeft een sleutelwaarde van 32 letters en cijfers en vervalt op het moment dat u als bezoeker uw browser sluit. Deze Cookie word aangemaakt door onze Keuringsagenda op het moment dat u via onze online afsprakenmodule een afspraak reserveert.

Deze Cookie is strikt noodzakelijk voor het online reserveren van een keuringsafspraak.


stuur een email

 

>> contact gegevens <<